Get Adobe Flash player

Tájékoztató Hitelezőknek

 

Hitelező:

A felszámolás kezdő időpontja után mindenki hitelezőnek minősül, akinek az adóssal szemben pénz-vagy pénzben kifejezett vagyon követelése van és a felszámoló nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételre csak akkor kerülhet sor, ha az igénybejelentő - kivétel a Cstv. 57. § (1) bekezdés a./ és c./ pontjába sorolható hitelezőket (lásd lentebb) - a Cstv. 46. § (7) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi díjat a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalához befizeti és a befizetés megtörténtét a felszámolónak igazolja.

Hitelezői igények bejelentésének határideje:

A felszámolás megindulásának a Cégközlönyben történt közzétételétől számított 40 napon belül bejelentett hitelezői igények minősülnek határidőn belül bejelentettnek. A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett igényeket a felszámoló határidőn túli bejelentésként tartja nyilván és akkor elégíti ki, ha az 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. A 180 napon túli hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A hitelezői igénybejelentés és mellékletei:

A hitelezői igénybejelentésben meg kell jelölni a követelés tőke összegét és jogcímét, a nyilvántartásba vetetni kívánt kamatok összegét és ismertetni kell a kamatszámítás levezetését. Csatolni kell a kifizetetlen számlák másolatát, nem számlázott szolgáltatás esetén a szolgáltatás, vagy az áruszállítást igazoló teljesítés igazolás, vagy szállítólevél másolatát. Továbbá hitelt érdemlően igazolnia kell a hitelezőnek, hogy a követelés 1 %-át a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalának bankszámlájára befizette. A hitelezői igénybejelentést a felszámoló székhelyére kell megküldeni.

Hitelezői igények visszaigazolása:

A felszámoló a hitelezői igényeket azt követően tudja ellenőrizni, és visszaigazolni, amikor az adós ügyvezetője, a tevékenységet lezáró mérlegét, analitikáját és leltárát a felszámolónak átadta. A felszámoló a felszámolás közzétételétől számított 75 napon belül a hitelezőket a választmány megalakítására szolgáló hitelezői gyűlésre meghívja.

Hitelezői választmány megalakítása:

A hitelezők, vagy csoportjaik érdekeinek képviseletére hitelezői választmányt alakíthatnak. A választmány megalakulását követően a választmányt létrehozó hitelezőket a bíróság és a felszámoló előtt a választmány képviseli. A választmány megalakulásának feltétele, hogy azt a határidőben bejelentkezett hitelezők egy harmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek az összes határidőben bejelentett és nyilvántartásba vett hitelezői igények legalább egy harmadával. Ezen hitelezők maguk közül háromtagú választmányt választhatnak. A választmány jogosultságait, képviseletét és működési rendjét a hitelezők egymás között megállapodásban (választmányi szabályzat) rögzítik. A választmány a megalakításáról és a jogairól a megalakulását követő nyolc napon belül értesíti a bíróságot és az adós felszámolóját.

Behajthatatlansági nyilatkozat:

Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri, de a jogosult a nyilvántartásba vételi díjat nem kívánja befizetni, írásbeli kérelemre a felszámoló számlájára történt 2.000,- Ft + ÁFA = 2.540,- Ft összegű költségtérítés megfizetése ellenében kiadja a Társasági Adóról és Osztalékadóról szóló 1991. évi XLIX. Tv. 46. §. (8) bekezdése szerinti, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 3. §. (4) bekezdés 10./pont c/ alpontja alapján a követelés behajthatatlanságáról szóló nyilatkozatot, melynek birtokában a követelés a jogosult könyveléséből leírható. A behajthatatlansági nyilatkozat tekintetében előreutalásos számlázási rendszer működik. Miután a fent említett összeg a felszámoló számlaszámra megérkezik, utána a számla (mely pénzügyi teljesítést nem igényel) a behajthatatlansági nyilatkozattal együtt postázásra kerül.

Elérhetőség
an image
Válságmenedzser kft.
Budapest, Petőfi u. 3.
H 1039
Email: info@valsagmenedzser.eu

Phone: (+361) 240-0624
Fax: (+361) 240-0138
Newsletter